כריתות ב.

שאלות ותשובות מבית עם סגולה
שלח תגובה
שמואל דוד ברקוביץ
הודעות: 77
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 19:30

כריתות ב.

שליחה על ידי שמואל דוד ברקוביץ » 22 אוגוסט 2019 20:40

לכבוד מו"ר הרה"ג רב עקיבא שליט"א אחדשה"ט

בע"ה התחלנו מסכת כריתות בדף היומי ויש לי כמה הערות ברש"י במתני' דף ב.

אשמח בתשובה, ואבקש סליחה עבור הטירחא אבל תורה היא וללמוד אני צריך.


א) רש"י ד"ה כל הנך כו' יש מהן בחנק ויש בסקילה כו'

צ"ע מדוע השמיט שריפה, [עי' שיטה מקובצת ורש"ש] גם ק"ק מדוע הקדים חנק לסקילה, הול"ל יש מהן בסקילה,בשריפה,בחנק,במלקות,בחטאת.


ב) רש"י ד"ה ופסח - ובמגדף כו' וכל הני עריות כו' ובנדה כו'

צע"ק מדוע שינה מסידרא דמתני' והכי הול"ל עריות, נדה, מגדף וצ"ע.ג) רש"י ד"ה ופסח כו'
לפעמים כתב "לאו" ולפעמים כתב "אזהרה" וצ"ע מדוע שינה בלשונו, והאם יש חילוק בין לאו לאזהרה?


ד) רש"י ד"ה ועל לא הודע כו' דלא אתיידע אם בא על אשתו שלא כדרכה או זכר כו'
ולקמן בד"ה לא הודע - אשתו ואחותו במטה כו'

יש לעייין, חדא, מדוע חוזר ומפרש ועוד מדוע שינה בפירושו, וצ"ע.


ה) רש"י ד"ה על שגגתו חטאת - כסבור שהיא אשתו כו'

עיין שושנים לדוד במשניות שכתב ש"אשתו" לאו דוקא וה"ה אם כוונתו לפנויה וכדומה, והביא ראיה מרש"י לקמן אצל מגדף ע"ש

ולכאורה יש להביא ראיה ממש"כ רש"י אצל אשה המביאה בהמה עליה וז"ל "דסבורה להביא
"אדם" והביאה בהמה" ולא כתב רש"י 'בעלה' ומבואר כדבריו ודו"ק


החותם בכבוד גדול,
שמואל דוד בערקאוויטשעקיבא סילבר
משיב
הודעות: 105
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

Re: כריתות ב.

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 06 ספטמבר 2019 14:23

שלו' רב
רוב שאלותיך איני יודע עליהם תשובה, ולא זכיתי עד כה ללמוד לשונות רש"י לעומקן כדת של תורה.
בקשר לשאלה האחרונה לכאורה דבריך ברורים, ודברי השושנים לדוד פשוטים לדינא וא"צ לראי'.
בכבוד רב
להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

שלח תגובה