נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

שאלות ותשובות מבית עם סגולה
שלח תגובה
רן יוסף אביחצירא
הודעות: 4
הצטרף: 04 אוקטובר 2018 13:14

נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

שליחה על ידי רן יוסף אביחצירא » 11 יוני 2019 13:37

בס"ד

לכבוד הרה"ג עקיבא משה סילבר שליט"א שלום וברכה וכט"ס!

אחדשכתה"ט כנאה וכיאה!


בגמ' עירובין (נג ע"ב) איתא רבי יוסי הגלילי הוה אזיל קא באורחא, אשכחה לברוריה, אמר לה: באיזו דרך נלך ללוד. אמרה ליה: גלילי שוטה, לא כך אמרו חכמים: אל תרבה שיחה עם האשה? היה לך לומר באיזו ללוד?,עכ"ל.

ובגמ' עבודה זרה (יח, ב) אומרת שהיה "מעשה דברוריא", אבל לא מפרש מה קרה. ורש"י מפרש: "מעשה דברוריא שפעם אחת לגלגה על שאמרו חכמים נשים דעתן קלות הן עלייהו, ואמר לה: חייך סופך להודות לדבריהם, וציוה לאחד תלמידיו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית וכשנודע לה, חנקה עצמה וערק רבי מאיר מחמת כיסופא (בושה)".

וקשה מה היה צריך להגיע לדבר זה שרבי מאיר ניסה את ברוריה אשתו עם תלמיד אחד כדי להוכיח לה שנשים דעתן קלה. והרי יכול להוכיח לה ממה שאמרה לרבי יוסי הגלילי שהרי רבי יוסי הגלילי ששאל אותה אמר ארבע מילים. והיא כשהוכיחה אותו אמרה שש עשרה מילים שזה פי ארבע ממה שהוא אמר לה, וא"כ ברור הוא שהיא גם כן מרבה שיחה עם איש שמסתבר שמה שאמרו אל תרבה שיחה עם האשה הוא גם על האשה שאין לה להרבות בדיבור עם האיש. ואף אם נאמר שדווקא לאיש אסור להרבות ולה מותר. אבל ברוריה בעצמה היתה אומרת שהיא דעתה לא קלה ואם כן היה לה לא להרבות בדיבור עם רבי יוסי הגלילי. וצ"ע.

אשמח מאוד אם כבוד הרב יענה לי על זאת.

תודה רבה
רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא
מח"ס מריח ניחוח
עפולהעקיבא סילבר
משיב
הודעות: 104
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

Re: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 26 יולי 2019 10:38

שלום רב
נתעכבתי מחמת שחולה הייתי כשקיבלתי השאלה, והרבה עבר מאז.
הנה אם היה כאן קושיא ממעשה היה מקום לתרץ כמה תירוצים:
עיקר האיסור הוא מצד האיש על האשה מצד מה שאמרו [אולי בשבת קנב ע"א] עה"פ ולבה אסורים ידיה, שאלמלא וכו' היתה אשה וכו', וכן אמרו עה"פ והוא ימשל בך שהאיש תובע בלב והאשה תובעת בפה, ואע"פ שזה מדבר ביחוד בנשואה מ"מ ע"כ טבע זה נוהג גם בפנויה וכנ"ל.
וממילא עיקר האיסור על מי שמרבה שיחה עם האשה ולא אפכא, כיון שכשהאיש פותח פיו הוא אינו מוגבל כ"כ להגרר אחר העבירה משא"כ אפכא.
ועוד יש לציין בזה מה שאמרו ט' קבין שיחה ירדו לעולם תשעה נטלו הנשים קידושין מט ע"ב. ונמצא שהדיבור של האשה הוא כלי פשוט שלה וכשהיא מאריכה בדיבור היא עושה טבעה ותפקידה הרגיל, משא"כ ת"ח אמרי' ברפ"ב דסוכה אפי' שיחת חולין של ת"ח צריכה תלמוד, שהם מדקדקים בדבריהם הרבה, ויש חילוק בין אריכות דברים של איש לאריכות דברים של אשה.
ועוד היה מקום לתרץ ג"כ דתוכחותיה של ברוריה היו מכוונין בייחוד כנגד הת"ח ולא כנגד כל אדם שאינו בדרגת ת"ח.
אבל העיקר הגדול והתירוץ האמיתי כאן שהיא התפתתה לעשות דבר עבירה, ובזה אין שאלות עליה, דכשהאדם נותן פורקן ליצרו אין שאלות מסוגיות וממקורות על מעשיו, וכאן הרי חנקה עצמה מצד מה שנתפתתה וה"ה כל המעשה שהיה עמה היה שלא כהוגן והיה נחשב לכשלון עבורה.
בברכה
להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

שלח תגובה