חולין קטו

שאלות ותשובות מבית עם סגולה
שלח תגובה
שמואל דוד ברקוביץ
הודעות: 74
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 19:30

חולין קטו

שליחה על ידי שמואל דוד ברקוביץ » 24 מרץ 2019 22:58

חולין קטו:

נאמר כאן כי עם קדוש כו׳ ונאמר להלן ולא יהיה קדש כו׳

יש לעיין מדוע לא הביא תחילת הפסוק ״לא תהיה קדשה״עקיבא סילבר
משיב
הודעות: 104
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

Re: חולין קטו

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 25 מרץ 2019 00:26

שלום רב
הדברים שכתבתי מתחילה טעות הם בידי.
יעוי' בגמ' דקידושין שהקשו דביאה שלא כדרכה אין בה הנאה, ותירצו דמאן לימא לן דלית להו הנאה לתרוויהו, אבל עדיין לא הכריעו שם בגמ' בראיה ברורה שביאה שלא כדרכה חשיבא הנאה, ולהכי עדיפא ליה למנקט מסיפא דקרא שהוא מצד הבועל.
וכ"ת דלכאורה אפשר להעמיד הפסוק בקדוש למש"ז כמ"ש בגמ' סנהדרין נד ע"ב עי"ש וברש"י כאן ומפרשים, יש לומר דלא משמע ליה להעמיד קרא באופן זה, כיון שבלאו הכי מש"ז הוא אסור, וא"כ א"א להעמיד בנשכב אלא בשוכב שמזומן לזנות שעובר באיסור לא יהיה קדש. וכמו שהקשה הרמב"ן וז"ל, וכן הקדש, למה יזכיר בהיותו קדש ומזומן, ואפילו הנבעל בחדרי חדרים יש בו כרת ומיתת ב"ד ע"כ.
אלא רבי בגמ' שם מפרש כמ"ש הרשב"ם וז"ל, קדש בא על פנויות בלא כתובה וקידושין ולא מיוחדת לו כפלגשים ע"כ. וכ"כ שם בפירוש בכור שור, "לא תהיה קדישה" לפי הפשט אשה מזומנת לזנות, כמו "איה הקדישה", וכן "קדש" איש שנותן עסקו לזנות, ואפילו בפנויות, ולשון טומאה הוא כמו "וגם קדש היה בארץ" עכ"ל. ועיי"ש ברמב"ן.
וא"ת אכתי מ"ט בעי' שני לאוין בשוכב ונשכב, לק"מ דודאי בעי' ב' לאוין לעבור שניהם באיסור, ובלאו הכי אפשר דס"ל שכן מן התורה אין איסור אלא רק במיוחד לזנות, ולהכי אם אחד מהם מיוחד לזנות ואחד מהם אינו מיוחד לזנות מה"ת אין עובר אלא אותו האחד מהם שהוא מיוחד לזנות.
בברכה מרובה
להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

עקיבא סילבר
משיב
הודעות: 104
הצטרף: 02 אוקטובר 2018 18:36

Re: חולין קטו

שליחה על ידי עקיבא סילבר » 29 אפריל 2019 17:38

הערה: התשובה נערכה מחדש.
להערות והארות ניתן ליצור קשר במייל s0527155401@gmail.com

שלח תגובה