החיפוש הניב 74 תוצאות

על ידי שמואל דוד ברקוביץ
18 אוגוסט 2019 19:45
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: אפילו מאה
תגובות: 0
צפיות: 6

אפילו מאה

מצינו במשנה וגמרא ׳ואפילו מאה׳ כו׳ ולפעמים מצינו לשון אלף או ריבוא. יש לעיין מדוע לפעמים נקט הגמרא רבותא בלשון ״מאה״ ולפעמים בלשון ״אלף״ האם יש יותר חידוש באלף ממאה. גם מצאתי כמה פעמים בגמרא הלשון ״מאה״ והרמב״ם כתב ״אלף״ וצריך עיון מדוע שינה מלשון הגמרא. לדוגמא: עי׳ סנהדרין דף ח. יהא חביב עליך דין פ...
על ידי שמואל דוד ברקוביץ
13 אוגוסט 2019 01:50
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: תמורה כב
תגובות: 0
צפיות: 24

תמורה כב

רש״י ד״ה למה לי - בא״ד שיש שם פרק אחד שמתחיל ולד כו׳

צ״ע מדוע האריך כ״כ ?
על ידי שמואל דוד ברקוביץ
31 יולי 2019 07:18
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: תמורה י:
תגובות: 0
צפיות: 50

תמורה י:

תמורה י:

רש״י ד״ה איתיביה - ר׳ ירמיה לרבי זירא.

צ״ע כוונתו בזה, ומדוע לא פירש כן לעיל.
על ידי שמואל דוד ברקוביץ
26 יולי 2019 03:52
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: שוב ראיתי - שוב מצאתי
תגובות: 1
צפיות: 49

שוב ראיתי - שוב מצאתי

האם שייך שאחד מן הראשונים כתבו ״שוב מצאתי״ וכדומה על גמרא מפורשת?
על ידי שמואל דוד ברקוביץ
14 יולי 2019 15:42
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: ערכין כה
תגובות: 2
צפיות: 88

ערכין כה

הערות מסכת ערכין א) כה. מתני' הקדישה שתים ושלש שנים כו' לכאורה הול"ל שתים ותו לא (וכבר האריך המל"מ בזה בהלכות לולב) ועיין לשון הרמב"ם פרק ד ערכין הלכה ו וצ"ע מדוע נקט "ארבע שנים" ב) כה: רטושין, רטושי רטושין. צ״ע קצת בטעם שהשדה נקראת כך, ועיין תוספות יו״ט. ואגב יש לעיין אם אחר היובל השלישי קורין להשד...
על ידי שמואל דוד ברקוביץ
30 יוני 2019 07:08
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: ערכין יג
תגובות: 1
צפיות: 90

ערכין יג

לכבוד מו"ר הרה"ג רב עקיבא שליט"א אחדשה"ט

ערכין דף י"ג

א) כלב בר כמה הוי בר תמנן נכי תרתין כו׳

מדוע נקט הגמרא לשון זה ״תמנן נכי תרתין״ ?


ב) איבעית אימא מדשבע כיבשו שבע חילקו כו׳

מה הסברא בזה?

החותם בכבוד רב,
שמואל דוד בערקאוויטש
על ידי שמואל דוד ברקוביץ
29 מאי 2019 05:26
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: בכורות דף לח
תגובות: 0
צפיות: 135

בכורות דף לח

לח:

רש״י ד״ה לח בזמן לח - מספוא הגדל באדר וניסן מאכילין אותו באדר וניסן

ויבש ביבש - מספוא הגדל באלול ותשרי מאכילין אותו בתשרי דלא שחטי ליה עד שיעברו כל ימי הקיץ ויבדק בשניהם

לכאורה הול״ל ״באלול ותשרי״ וצ״ב
על ידי שמואל דוד ברקוביץ
29 מאי 2019 05:25
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: בכורות דף מ
תגובות: 1
צפיות: 155

בכורות דף מ

מ.

קלוט שרגליו קלוטות כשל חמור וכשל סוס

יש לעיין מדוע הוסיף הברייתא "סוס" ולא קתני כלישנא דמתני' "כשל חמור" ותו לא.
על ידי שמואל דוד ברקוביץ
26 מאי 2019 22:17
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: בכורות לו
תגובות: 1
צפיות: 167

בכורות לו

לכבוד הגאון הגדול רבי סילבר שליט״א א) בכורות לו. רש"י ד"ה דעבידא לאיגלויי - דאתי חכם ואמר לא התרתיו לך צ"ע מדוע לא פירש כן לעיל על דברי ר"י אמר רב? ב) לו: והלכתא אפילו כלשנא קמא ועי' רש"י ד"ה כלישנא קמא - והלכתא אפילו כלישנא קמא. וצ"ע כוונתו בזה. ואולי כוונתו שצ"ל "אפילו" דלא כרבינו גרשום שגורס "והל...
על ידי שמואל דוד ברקוביץ
14 מאי 2019 01:57
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: בכורות כה
תגובות: 1
צפיות: 167

בכורות כה

כה.

מתני' שער בכור בעל מום שנשר ״והניחו בחלון״ ואחר כך שחטו כו'

צ"ע מה איכפ"ל איפה הניחו?