החיפוש הניב 104 תוצאות

על ידי עקיבא סילבר
11 אוגוסט 2019 00:31
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: נטילה עד קשרי אצבעות בת"ב
תגובות: 0
צפיות: 24

נטילה עד קשרי אצבעות בת"ב

ליל ת"ב תשע"ט נחלקו הפוסקים רש"י והתוס' והרי"ף והרא"ש ושא"פ [בחולין ובהל' נט"י] אם בעי' בנט"י לחולין עד קשרי האצבעות או כל היד, והב"י נקט לעיקר כהמקילין בזה, ומאידך הביאור הלכה נקט לעיקר כהמחמירין בזה. והנה בשו"ע פסק בהל' ת"ב [סי' תקנ"ד סעי' י'] כדברי רבינו ירוחם [המובאים בב"י סי' הנ"ל] דבנט"י של שח...
על ידי עקיבא סילבר
26 יולי 2019 10:38
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר
תגובות: 1
צפיות: 138

Re: נשים דעתן קלה - ברוריה אשת רבי מאיר

שלום רב נתעכבתי מחמת שחולה הייתי כשקיבלתי השאלה, והרבה עבר מאז. הנה אם היה כאן קושיא ממעשה היה מקום לתרץ כמה תירוצים: עיקר האיסור הוא מצד האיש על האשה מצד מה שאמרו [אולי בשבת קנב ע"א] עה"פ ולבה אסורים ידיה, שאלמלא וכו' היתה אשה וכו', וכן אמרו עה"פ והוא ימשל בך שהאיש תובע בלב והאשה תובעת בפה, ואע"פ ש...
על ידי עקיבא סילבר
26 יולי 2019 10:30
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: בכורות כה
תגובות: 1
צפיות: 167

Re: בכורות כה

אורחא דמילתא נקט שחלון היה מקום לשמירת חפצים קטנים מאחר והיו בתיהם קטנים ולא היו להם מחסנים, וע"ע משנה סוף פ"ה דסוכה.
על ידי עקיבא סילבר
26 יולי 2019 10:27
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: ערכין כה
תגובות: 2
צפיות: 88

Re: ערכין כה

שמואל דוד ברקוביץ כתב:
14 יולי 2019 15:42

ואגב יש לעיין אם אחר היובל השלישי קורין להשדה רטושי רטושי רטושין?
עי' ברפ"ק דגיטין חדא מתלת גאיז חדא מתרתי לא גאיז, ולכן בד"כ לא השתמשו בשם/ כינוי או תואר לאדם או לחפץ יותר מב' תיבות. על פי רוב.
בברכה
על ידי עקיבא סילבר
26 יולי 2019 10:26
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: ערכין כה
תגובות: 2
צפיות: 88

Re: ערכין כה

הערות מסכת ערכין א) כה. מתני' הקדישה שתים ושלש שנים כו' לכאורה הול"ל שתים ותו לא (וכבר האריך המל"מ בזה בהלכות לולב) ועיין לשון הרמב"ם פרק ד ערכין הלכה ו וצ"ע מדוע נקט "ארבע שנים" אפשר דלשון המשנה אם היה כתוב שתים הוה משמע גם שתים פחות חודש קמ"ל דבעינן שנים שלמות, וזה אשמעינן מדקאמר שתים ושלוש. ויל"...
על ידי עקיבא סילבר
26 יולי 2019 10:23
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: שוב ראיתי - שוב מצאתי
תגובות: 1
צפיות: 49

Re: שוב ראיתי - שוב מצאתי

שלו' רב
יש באחרונים הרבה, כמו במל"מ ובמהרז"ו וכדומה. אבל בודאי יש ראשונים שהעירו עליהם האחרונים שנעלם מהם גמ' לפי שעה וכמ"ש השד"ח שאין גנאי לומר על אדם ששכח כי הוא מגזירת האנושות, ועי' גיטין ו ע"ב ודוק. ואינו מופקע שימצא כן
בברכה
על ידי עקיבא סילבר
09 יולי 2019 01:03
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: בכורות לו
תגובות: 1
צפיות: 167

Re: בכורות לו

שמואל דוד ברקוביץ כתב:
26 מאי 2019 22:17
ב) לו:

והלכתא אפילו כלשנא קמא

ועי' רש"י ד"ה כלישנא קמא - והלכתא אפילו כלישנא קמא.

וצ"ע כוונתו בזה. ואולי כוונתו שצ"ל "אפילו" דלא כרבינו גרשום שגורס "והלכתא כלישנא קמא" וע"ע בספר שי למורא.
מקופיא נראה שהצעתך תיתכן.
על ידי עקיבא סילבר
09 יולי 2019 01:01
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: בכורות דף מ
תגובות: 1
צפיות: 155

Re: בכורות דף מ

אפשר שיש צורה מיוחדת לקליטות החמור, וקמ"ל דא"צ שיהיה רק קלוט באופן זה כדי להחשיבו קלוט.
על ידי עקיבא סילבר
03 יולי 2019 14:51
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: ערכין יג
תגובות: 1
צפיות: 90

Re: ערכין יג

לכבוד מו"ר הרה"ג רב עקיבא שליט"א אחדשה"ט ערכין דף י"ג א) כלב בר כמה הוי בר תמנן נכי תרתין כו׳ מדוע נקט הגמרא לשון זה ״תמנן נכי תרתין״ ? ב) איבעית אימא מדשבע כיבשו שבע חילקו כו׳ מה הסברא בזה? החותם בכבוד רב, שמואל דוד בערקאוויטש שלום רב א. דרך הגמ' לקצר כמו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת. אע"פ שהוא אריכ...
על ידי עקיבא סילבר
09 מאי 2019 23:52
פורום: מענה לשאלות תורניות
נושא: ברכת משנה הבריות על דובים וזאבים
תגובות: 1
צפיות: 171

Re: ברכת משנה הבריות על דובים וזאבים

שלום רב בקשר לדברי הרוקח אפשר שיסבור הטעם להלכה של ברכה זו על פיל וקוף, כאידך טעם שכתבו הראשונים במה שמברכים משנה הבריות על פיל וקוף, ולא מהטעם שכך היו בדור המבול. וכך מסתבר שלא יסבור מטעם זה, דהרי בגמ' נזכר רק פיל וקוף וכו' ולא נזכר דוב. וע"כ או שלא נסבור שדב היה מהנ"ל, או אם נסבור שדב היה מהם נימא...